دانستنیهایی درباره ورزش پرس کودک

mom-baby-exercise_t7rwoo

با زانوان خمیده به روی پشت دراز بکشید کودک را مابین دستها نگه دارید شکم را به ستون فقرات بفشارید و پایین کمر را به سمت زمین پایین آورید. ر حال انجام بازدم، دستها را صاف کرده و کودک را بالا بیاورید. در حال انجام دم آرنج ها را خم کنید و کودک را به روی قفسه سینه قرار دهید. تمرین مذکور را 6 تا 8 بار تکرار نمایید.

بوسیدن کودک

با کمر صاف در موقعیت صندلی قرار بگیرید. کودک را زیر قفسه سینه دراز بکشانید. مفصل لگن را بالای زانوها نگه دارید در حال انجام دم آرنج ها را خمیده کرده و قفسه سینه را به سمت زمین بیاورید. کودک را ببوسید. در حال انجم بازدم آرنج ها را صاف کرده به موقعیت شروع بازگردید. تمرین مذکور را 6 تا 8 بار تکرار نمایید. چنانچه این تمرین برایتان آسان است تمرین را به این صورت اصلاح کنید که شانه ها و مفصل لگن را در یک راستا قرار دهید زانوها را خمیده نگه دارید و پاها را از روی زمین بلند کنید.

پشت صاف با کودک در حالی که بر روی پشت قرار دارد در موقعیت صندلی قرار گیرید. شکم را منقبض تا باعث ثبات ستون فقرات گردد. دست و پای مخالف را کشیده صاف کنید و تعادلتان را حفظ نمایید. اگر حفظ تعادل برایتان سخت است پشت پنجه پا را بر روی کف نگه دارید 3 تا 5 تنفس حفظ کنید. سمت دیگر بدن تکرار 2 بار در هر پهلو.

پایین آمدن به سمت کودک

در حالی که کودک بر روی تشک قرار دارد از موقعیت صندلی، پاها را صاف و باسن را بلند کنید کمر را به سمت مفص للگن هدایت کنید و وزن را به روی پنجه ها منتقل نمایید. 3 تا 5 تنفس حفظ نمایید. زانوها را خم کرده و استراحت کنید.

پل های کودک

با کودک که به راحتی بر روی شکم نشسته و روی ران ها تکیه داده به پشت دراز بکشید. برای جلوگیری از افتادنش به پهلوه با دستها نگه دارید. در حال بازدم باسن را منقبض و مفصل لگن را از روی زمین بلند نمایید. با انجام دم ریلکس شوید. با انجام بازدم مفصل لگن و کمر را از روی زمین بلند کنید. با انجام دم به موقعیت اولیه بازگردید و تمامی مهره های کمر را بر روی زمین احساس نمایید. این ترتیب را بیش از یک بار تکرار کنید. همچنین در این موقعیت می توانید تمرین پل متناوب را نیز اجرا کنید

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آذر 1395 توسط