آشنایی با چند حرکات ورزشی

 

20038573-young-people-exercising-vector-stock-vector-exercise-fitness-physical

لغزاندن پاشنه ها

در حالی که زانوها خم است و کف پاها بر روی زمین قرار دارد به پشت دراز بکشید. در حالی که هوا را به ریه ها وارد می کنید پای راست را به سمت جلو حرکت دهید تا پا صاف شود. پایین کمر را به زمین بفشارید. در حال انجام بازدم پا را به حالت اولیه بازگردانید. تمرین را در سمت دیگر بدن تکرار نمایید و به طور متناوب 5 تا 10 بار در هر پهلو تمرین را تکرار کنید.

لمس یک پا

در حالی که زانوها نسب به لگن با زاویه 90 درجه قرار دارد بر روی کمر دراز بکشید. در حال انجام دم چنانچه پایین کر را به زمین می فشارید پای راست را بر روی زمین قرار دهید. در حال انجام بازدم پای راست را بازگردانید. تمرین را در سمت دیگر تکرار نمایید. به طور متناوب تمرین را 5 تا 10 بار تکرار نمایید.

لمس دو پا

در موقعیتی مشابه با تمرین لمس یک پا تمرین را شروع نمایید. در حال انجام دم چنانچه پایین کمر را به زمین می فشارید هر دو پا را بر روی زمین قرار دهید. در حال انجام بازدم هر دو پا را به حالت اولیه بازگردانید. تمرین را 5 تا 10 بار تکرار نمایید.

پل ساده

در حالی که زانوها خمیده است و هر دو پا بر روی زمین قرار دارد به پشت دراز بکشید. با انجام تیلت قدامی در لگن، کمربند لگن را به سمت بالا حرکت دهید. این موقعیت را در طی 2 تا 3 چرخه تنفسی حفظ نمایید. در حال انجام بازدم به آرامی لگن را پایین آورد و ستون فقرات را بر روی زمین احساس نمایید. تمرین را 5 تا 10 بار تکرار نمایید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آذر 1395 توسط