کشش های پا و عضلات ساق پا

or-single-leg-hamstring-stretch

یک پا را در مقابل کشیده و پای دیگر را در حالت خمیده نگه دارید. مچ پای کشیده شده را خم کنید. انگشت دستانتان را بر روی پای دیگر در یکدیگر قلاب نمایید. در حال انجام بازدم کمر را به صورت کشیده نگه داشته و خم شوید. به مدت 3 تا 5 تنفس باقی بمانید و با  انجام دم به موقعیت اول بازگردید. تمرین را در سمت دیگر نیز تکرار کنید.

برای اجرای تمرین کشش- خمش مچ پا در موقعیتی مناسب بنشینید. پایی که در مقابل قرار دارد خم کنید. انگشت دستانتان را بر روی پای دیگر در یکدیگر قلاب نمایید. در حال انجام بازدم کمر را به صورت کشیده نگه داشته و خم شوید. به مدت 3 تا 5 تنفس باقی بمانید و با  انجام دم به موقعیت اول بازگردید. تمرین را در سمت دیگر نیز تکرار کنید.

برای اجرای تمرین کشش- خمش مچ پا، در موقعیتی مناسب بنشینید. پایی که در مقابل قرار دارد بکشید. مچ پای کشیده شده را به سمت سر خم کرده و برای 1 تا 2 تنفس باقی بمانید. حال انگشت پای کشیده شده را به سمت مقابل کشیده و طی 1 تا 2 تنفس باقی بمانید. تمرین را به طور متوالی در هر پا 8 تا 10 نوبت تکرار نمایید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 30 آبان 1395 توسط