در حین مدیتیشن نفس ها را بشمارید

girl-in-striped-pink-shirt-sleeping

بنشینید و نفس عمیق بکشید. چشم ها را بسته و یا به نقطه ای بر روی زمین نگاه کنید. در حال انجام دم تا شماره 4 بشمارید یک شماره مکث کنید و سپس تا 4 شماره بازدم را انجام دهید. بعد از اجرای بازدم برای 1 شماره مکث کرده و این چرخه را بار دیگر تکرار کنید.

در صورت تمایل می توانید دم و بازدم را تا 6 و 8 شماره اجرا کنید. باید زمان اجرای دم و بازدم برابر باشند. اگر افکارتان متوجه موردی شد توجه نکنید و سپس ادامه دهید.

یک کلمه یا هجایی را که دوست دارید انتخاب کنید. گهگاه ممکن است کلمه ای با معنی باشد و یا تنها هجایی بی معنی و دارای آوای خوشایند. در موقعیتی مناسب بنشینید و چند نفس عمیق بکشید. کلمه یا هجای مورد نظر را در ذهن بارها و بارها تکرار کنید. هر گاه افکارتان از آن منحرف شد دوباره به مانترا بازگردید. به مانترا اجازه دهید تا در پی تکرارهای شما مسجع و موزون گردد. تلاش کنید مانترا را بلند بگویید و به احساستان توجه کنید چه زمانی احساس آرامش بیشتری دارید زمانی که مانترا را بلند تکرار می کنید و یا زمانی که آن را در ذهن تکرار می کنید؟

تمرینات مدیتیشن باید آگاهانه انجام شوند. چنانچه به طور خودکار مانترا را تکرار می کردید به چگونگی احساس بدن توجه کنید و سپس دوباره به مانترا بازگردید. همچنین می توانید در صورت ناهشیار شدن ذهن نسبت به مانترا آن را تغییر دهید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 29 آبان 1395 توسط