کشش نشسته مفصل ران

knee-crossection

در حالی که کف پاها بر روی یکدیگر قرار دارند و زانوها به میزان 90 درجه خمیده است بنشینید. هوا را به ریه ها وارد کنید ستون فقرات را تحت کشش قرار داده و فرق سر را به سمت سقف هدایت نمایید. هوا را از ریه ها خارج نموده و در حالی که پشت تان را کشیده و سر را در راستای ستون فقرات نگه داشته اید تنه را به سمت جلو هدایت نمایید. بار دیگر در حالی که هوا را به ریه ها وارد می نمایید تنها را به سمت بالا کشیده و با انجام بازدم جلوتر بیایید. این کار را متناوبا تکرار کنید تا این که دیگر نتوانید بیشتر از آن به جلو حرکت کنید سپس به عقب باز گردید و سر را به سمت پاها رها نمایید. موقعیت مذکور را در طی 3 تا 5 تنفس نگه داشته سپس به آرامی به عقب بازگردید تا در وضعیت مناسب و خوبی بنشینید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 29 آبان 1395 توسط