نحوه اجرای کشش و چرخش ستون فقرات

 

back-rotation

با زانوهای خمیده بر روی یکی از پهلوها دراز بکشید و دست بالاتر را بر روی ران بالاتر کشیده شده نگه دارید. دست بالایی را به مچ پا برسانید و سپس به آرامی دست را به سمت جلو بچرخانید به سمت سر بالا آورید و در نهایت به سمت مخالف در سسطح شانه ها هدایت نمایید سر را نیز به همان سمت بچرخانید. دست را کشیده شده نگه دارید و سعی کنید آن را بر روی زمین قرار دهید. موقعیت مذکور را در طی 3 تا 5 تنفس حفظ نمایید و دست پشتی را به سمت ران بازگردانید. کشش را بر روی همان پهلو تکرار نموده و سپس تمرین را بر روی پهلوی دیگر دو بار تکرار کنید.

کشش عضله دوقلو

در حالی که پای راست عقف تر از پای چپ قرار دارد زانوی پای چپ به میزان 90 درجه خم است و نمای پای عقب تر به سمت جلو قرار دارد بایستید. دستها را به سمت جلو یا مکانی ببر روی دیوار بکشید. در حالی که هوا را به ریه ها وارد می کنید پاشنه پای راست را به سمت بالا از زمین جدا نمایید و در حالی که هوا را از ریه ها خارج می کنید پاشنه پا را به موقعیت اولیه باز گردانید. موقعیت مذکور را در طی 3 تا 5 تنفس حفظ کنید. کشش را بر روی پای چپ نیز تکرار نمایید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 29 آبان 1395 توسط