اطلاعاتی درباره تنفس 3 قسمتی

female-doctor-smiling-at-patient-sitting-in-front-of-her

در موقعیتی مناسب بنیشنید و آرام تنفس کنید. تصور کنید بدن یک پارچ آب است زمانی که هوا را دریافت می کنید تصور کنید که پارچ را از انتها پر می نمایید چنانچه ابتدا لبهای پایینی ریه ها و سپس لبهای بالایی از هوا پر می گردد. سپس زمانی که هوا را خارج می نمایید ریه ها را از هوا خالی کنید چناچه یک پارچ آب از بالا به پایین از آب خالی می شود.

زمانی که در حال انجام دم هستید ابتدا به انبساط شکم توجه کنید. سپس به تمام جوانب دنده ها و قفسه سینه دقت کنید. با انجام بازدم ابتدا به پایین آمدن قفسه سینه انقباض عضلات بین دنده ای و سپس به پایین آمدن شکم توجه نمایید. به نفس کشیدن در این روش ادامه دهید می بینید که حجم بیشتری از ریه خالی شده و دم عمیق تر خواهد شد. تنفس را در 5 نوبت دیگر ادامه دهید و به احساس تان توجه نمایید.

قطره چشم

این تمرین نیز شبیه به تمرین پارچ آب است اما در حالی که هوا را خارج می کنید شکم را به سمت ستون فقرات هدایت نمایید و شش ها را از پایین به بالا تخلیه کنید. دو تمرین را اجرا و به احساس تان توجه نید. این تمرین همچنین به تقویت عضلات شکم کمک خواهد کرد.

نفس بکشید

بدون تنفس کردن خواهیم مرد. به طور جالب توجهی کودکان در رحم، حتی زمانی که در واقع هیچ هوایی وارد ریه های شان نمی شود نیز نفس کشیدن را تمرین می کنند. همان طور که در فکرتان تنفس را تمرین می کنید: تصور کنید کودک نیز همراه شما تمرین می کند. هنگامی که هوا را به ریه ها وارد می کنید تصور کنید کودک نیز در همان زمان هوا را دریافت می کند و هنگامی که هوا را از ریه ها خارج می کنید تصور کنید کودک نیز هوا را خارج می کند. این روش مناسبی برای برقراری ارتباط با کودک، پسر یا دختر پیش از تولدش است و احساس و رابطه ای درونی میان شما و او برقرار خواهد شد. نفس بکشید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 27 آبان 1395 توسط