چگونه حرکت کشش کمربند شانه ای انجام دهیم

shoulder-joint-diagram

دستها را به پشت کمر برده و با یک دست، مچ دست مخالف را بگیرید و یا انگشتان را در هم قلاب کنید کف دستها را به سمت هم هدایت کنید موقعیت را برای 3 تا 5 تنفس حفظ نمایید.

کشش ایستاده تنه

در موقعیتی مناسب در حالی که دستها پایین و در طرفین بدن قرار دارند بایستید. در حال انجام دم دست چپ را به سمت سقف بکشید و با انجام بازدم تنها را به سمت راست خم کنید در عین حال دست راست را به طور جزئی به سمت پایین ران هدایت کنید. موقعیت مذکور را در طی 3 تا 5 تنفس حفظ کنید و کشش را در سمت دیگر تکرار نمایید.

حلقه گل

از وضعیت صندلی وزن بدن را بر روی پنجه ها منتقل نمایید. دستها را مابین زانوان بکشید کشش مذکور را در طی 3 تا 5 تنفس حفظ نمایید.

کشش کمر ساپورت شده با دیوار

در حالی که پاشنه ها از دیوار حدودا 15 سانتیمتر فاصله دارند باسن را به دیوار تکیه دهید. دستها را ریلکس کنار بدن قرار دهید در حین انجام بازدم چانه را به سمت قفسه سینه هدایت نموده و به آرامی پشت تان را از دیوار جدا کنید. به تنفس عادی ادامه دهید. با انجام هر بازدم سعی کنید تا کشش بیشتری را ایجاد نمایید. این تمرین را طی 3 تا 5 چرخه تنفسی ادامه دهید در حین انجم بازدم شکم را منقبض کرده و به آرامی پشت تان را به سمت دیوار باز گردانید این عمل را به آرامی از انتهاب ستون فقرات شروع کرده و به سمت سر ادامه دهید. تمرین را 3 مرتبه تکرار کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 25 آبان 1395 توسط