دراز کشیدن با چرخش ستون فقرات

standing-forward-bend

در حالی که زانوهای خود را به سمت قفسه سینه خم کرده اید دراز کشیده و دستها را به سمت پهلوها و در سطح شانه ها بکشید. در حال انجام دم زانوها را بدون این که اجازه دهید با زمین تماس پیدا کند به سمتی ببرید حال سر را به سمت مخالف بچرخانید. با انجام بازدم زانوان و سر را به موقعیت اولیه باز گردانید. در حال انجام دم بدون این که زانوان با زمین تماس پیدا کنند آن را به سمت دیگری حرکت دهید و با انجام بازدم به موقعیت اولیه بازگردانید حرکت فوق را در طی 12 چرخه تنفسی از سمتی به سمت دیگر ادامه دهید. استراحت کنید و سپس در حالی که در حین اجرای تمرین به زانوها اجازه تماس با زمین را می دهید تا در مفصل ران کشش ایجاد نمایید تمرین را تکرار کنید.

بالاتنه را در طی اجرای تمرینات، ریلکس نگه دارید. شانه ها باید همیشه بر روی زمین قرار داشته باشند. چنانچه هر نوع مشکلی را در پایین کمر احساس کردید حرکت را محدود سازید. برای ایجاد تنوع به طور متناوب کف دست و سپس پشت دست را بر روی زمین بگذارید. در حالی که زانوها را از سمتی به سمت دیگر حرکت می دهید آرنج ها همیشه بر روی زمین قرار داشته باشند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 25 آبان 1395 توسط