افزودن ابعاد معنوی برای ایجاد آرامش درونی

elderly-woman-looking-up-at-sky

یک بُعد معنوی به کارتان بیفزایید:

عقیده داشتن به چیزی بزرگ تر از تجربه ی آنی خود می تواند عاملی قدرتمند در جهت کمک به شما برای ایجاد آرامش درونی و کنار آمدن با استرس زندگی تان باشد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که هم مرموز و هم گاهی خسته کننده است. سعی می کنیم به زندگی بسیار مختصر خود معنا و هدفی ببخشیم. ایمان به چیزی بزرگ تر چیزی جهانی می تواند به ما کمک کند با ناشناخته ها کنار بیاییم. همه در پی یافتن اتصالی معنوی هستیم. برای افراد زیادی این عقیده می تواند به شکل عقیده به خداوند و حضور در یک سیستم مذهبی باشد یا می تواند به صورت یک باور چهانی با قدرت بسیار و هدف بالاتر باشد یا این مسئله می تواند شکل ارزش هایی چون روح انسانی را به خود بگیرد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 22 آبان 1395 توسط