ده روش برای آنکه همواره بدون جسارت بمانید

3d-printing-venture-capital

 

  1. هرگز به کسی نه نگویید و از مواجهه به هر قیمتی اجتناب کنید.
  2. همواره نیازهای دیگران را مقدم بر نیاز خود بدانید.
  3. هر گاه کاری را که واقعا دلتان می خواهد انجام دادید، احساس گناه کنید.

  1. باور کنید که احساسات تان مهم نیستند و این که احساسات دیگران اهمیت دارند.
  2. باور کنید که اگر کسی به خاطر تصمیمات یا کارهای شما ناراحت شد شما خودخواهید.
  3. باور داشته باشید که اشتباه کردن یا فکر اشتباه چیزی است که همیشه باید از آن اجتناب کرد.
  4. همیشه آنچه را که افراد قدرتمند می گویند انجام بدهید.
  5. باور کنید که شما به اندازه ی دیگران با هوش یا با کفایت نیستید.
  6. باور داشته باشید که مودبانه نیست با دیگران مخالفت کنیم یا ایده ی مخالف را ابراز کنیم.
  7. هیچ گاه تعریفی را در مورد خود نپذیرید، مگر آنکه به گونه ای خود را کوچک کنید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط