استرس و تعیین صفات نامناسب برای افراد

shutterstock_279277088

برچسب نزنید:

وقتی از کسی شکایتی داریم حتی در مورد خودمان دوست داریم یک برچسب ساده ی اغلب یک کلمه ای را به کار ببریم. ما از برچسب ها خوشمان می آید. به این ترتیب کارمان ساده می شود. متاسفانه این کار بیش از حد مسائل را ساده می کند. مردم با یک صفت به راحتی در یک دسته بندی قرار نمی گیرند. احتمالا همه ی افراد در زمان هایی کاری را انجام می دهند که می تواند به عنوان تنبل، خودخواه، خسیس، احمق و هر صفت بد دیگری که بتوان فکر کرد تعبیر شود.

یک روش بهتر برای اجتناب از این استرس آن است که در مقابل برچسب زدن مقاومت کنیم و به دنبال رفتار خاص باشیم. به جای آنکه به دنبال ویژگی سازی کلی باشیم بر ان بخش خاص از رویداد یا موقعیت متمرکز شویم. ساده است. به جای گفتن تو تنبل هستی فقط بگویید تو تکالیفت را انجام ندادی.

بگویید تو به من نگفتی که با هم به خرید برویم. متوجه خواهید شد که شخص مقابل کمتر حالت دفاعی می گیرد و شما امکان مشاهده ی تغییر یا بهبود را در رفتارشان خواهید داشت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط