کاهش استرس بین فردی

stress21-634

روابط شما و تعامل هایتان با دیگران می تواند منبع مهم لذت و رضایت در زندگی باشد. متاسفانه ارتباط با دیگران می تواند منبع استرس نیز باشد. هرگاه از دیگران می پرسید بیشترین استرس شان ناشی از چیست تقریبا همیشه پاسخ شان دیگران است. دیگران می توانند از اعضای خانواده، همکار، یا هر کس دیگری باشند که زندگی شما را سخت می کنند زیرا آن روز از دنده ی چپ بیدار شده اند و تنها در صورتی که در جزیره ای دور افتاده پنهان شوید می توانید از برخورد با کسانی که می توانند در شما استرس ایجاد کنند دوری کنید. کم کردن میزان استرس بین فردی تان به معنای داشتن ابزار، راهکارها و تاکتیک هایی است که امکان ارتباط شما با دنیای بدخلق دیگران را ایجاد می کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آبان 1395 توسط