ارتباط میزان استرس با کنترل رویدادها

worrying-man

شناخت محدودیت های کنترل داشتن:

مقدار زیادی از استرس ما ناشی از تلاش در جهت کنترل رویدادها و شرایطی است که در واقع کنترل کمی بر آن ها داریم. اولین گام برای کنار آمدن با نداشتن کنترل، شناخت و درک میزان کنترل خود است. چند لحظه وقت بگذارید و این آزمون کوتاه را پاسخ دهید. از  این مقیاس عددی ساده استفاده کنید:

0= بدون کنترل

1= کنترل کم

2= کنترل زیاد

تا چه حد می توانید رویدادها و شرایط زیر را کنترل کنید؟

موقعیت           میزان کنترل من بر این موقعیت

ترافیک

شخصیت افراد دیگر

آب و هوا

سرعت آسانسور

جنایت

سر و صدای خیابان

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط