از چرخه نگرانی خارج شوید

man-in-purple-shirt-and-glasses-talking-to-older-woman-in-clinic-setting

نگرانی روندی است که وقتی یک رویداد ، موقعیت یا شرایطی را به صورت بالقوه خطرناک یا تهدیدآمیز می بینید گاهی ناخودآگاه و به طور خودکار و بر اساس آنچه در مورد آن موقعیت به خود می گویید میزان مختلفی از  استرس عاطفی را ایجاد می کنید. اگر گفتگوی ذهنی تان مثبت و منطقی باشد میزان استرس تان کاهش می یابد. از سوی دیگر اگر گفتگوی ذهنی تان منفی و غیر منطقی باشد باعث می شود که نگرانی زیادی را  احساس کنید. این نگرانی نه تنها خود را به صورت عاطفی نشان می دهد بلکه به صورت فیزیکی نیز بروز پیدا می کند و تمام نشانه هایی را که بیانگر واکنش جنگ یا گریز هستند ایجاد می کند و واکنش جنگ یا گریز خود می تواند منجر به نگرانی بیشتری شود.

موقعیت/ رویداد = نگرانی زیاد = استرس فیزیکی/ عاطفی = نگرانی بیشتر

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط