باور غلط درباره نگرانی

tired-woman-on-bench

اگر در مورد چیزی نگران باشم، آن چیز اتفاق نمی افتد:

بسیاری از افراد نگران این باور غلط را دارند که نگرانی مانع از بروز رویداد یا موقعیتی تهدید کننده یا ترسناک می شود. این مسئله کمی مانند به چوب زدن است. برای این افراد نگرانی، به گونه ای متضاد برایشان احساس آرامش می آورد.

آیا نگرانی آن موقعیت ترسناک را متوقف کرده یا مانع از رخ دادن آن می شود؟ متاسفانه نه. و اگر در مورد نگرانی کاری انجام ندهید نگرانی قطعا مانع از چیزی نمی شود. این نوع تفکر جادویی و خرافاتی است. عقیده ی غلط در اینجا آن است که نگرانی آن فاجعه را دور می کند و مانع از رخ دادن هر اتفاق بدی می شود. از سوی دیگر شاید عقیده داشته باشید که اگر من نگران نشوم اتفاقات بدی خواهد افتاد. زندگی این گونه نیز پیش نمی رود. خوشبختانه روش های بهتری برای تطبیق با موقعیت های نگران کننده وجود دارند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط