متعادل سازی سیستم فکری انسان

agitated-older-man

با بررسی تعادل استرس خود می توانید بفهمید که خشم شما بیش ازحد و نامناسب است یا خیر. تنها میزان عصبانیت خود را با اهمیت موقعیت استرس زا مقایسه کنید. از یک مقیاس ده درجه ای استفاده کنید که در آن 10 به معنای بیش از حد مهم و 0 به معنای کاملا بی اهمیت است. این درجه بندی را کنار توصیف موقعیت نگران کننده قرار دهید. وقتی دو عدد کنار هم هماهنگ باشند شما در حالت تعادل هستید وقتی میزان خشم شما بالاتر از میزان اهمیت موقعیت باشد واکنش تان شدید بوده است.

اگر در تعادل استرس هستید احتمالا میزان خشم شما مناسب و مفید است. اگر نه شما واکنش بیش از حدی دارید اگر میزان خشم شما در حدود 8 و 9 و 10 است احتمالا غضب و خصومت را تجربه می کنید و نه خشم مناسب خود را.

اغلب تفکر شما و برداشت هایتان از رویدادها چیزی است که شما را عصبانی می کند. افکاری چون من عصبانی بودم زیرا ان احمق راه مرا در ترافیک بست یا نرسیدن به مترو مرا عصبانی کرد نشان می دهند که یک رویداد یا شرایط خارجی چیزی است که باعث عصبانیت شما شد اما واقعیت آن است که این موقعیت ها و رویدادها تنها جرقه های بالقوه ای هستند که می توانند باعث برداشت ها و تفاسیری شوند که خشم شما را ایجاد می کنند. خشم شما مانند دیگر عواطف مربوط به استرس تا حد زیادی خودساخته است. تفکر شماست که نقش بسیار مهمی در ایجاد استرس شما دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 20 آبان 1395 توسط