حالت عمیق تری از هیپنوتیزم

man-and-woman-looking-at-each-other-with-hands-on-chins

کمی عمیق تر شوید:

پس از آنکه خلسه ی سبک را القا کردید آماده اید که به حالت عمیق تری از هیپنوتیزم بروید.

1- نفس عمیقی بکشید و آن را باری حدود 10 ثانیه نگه دارید.

به آرامی بازدم را از راه دهان انجام دهید در حالی که کلمه ی عمیق تر را به خود می گویید. طی چندین تنفس دیگر این روند را ادامه دهید در حالی که کلمه ی عمیق تر را با هر بازدم به خود می گویید.

2- تصور کنید به یک آسانسور که پایین می رود وارد می شوید یک حرکت طولانی و آرام که شما را به حالت وانهادگی عمیق تری می برد.

وقتی شروع به پایین رفتن می کنید به آرامی به خود بگویید:

من به آرامی در یک حالت عمیق تر وانهادگی فرو می روم.

3- همان طور که پایین می روید، با هر بازدم، شمارش معکوس انجام دهید از 10 تا 1.

وقتی به کف آسانسور رسیدید تصور کنید که از این آسانسور بیرون می آیید و داخل آسانسور دیگری می شوید. همان طور که پایین رفتن را تصور می کنید خلسه ی خود را با هر نفس، عمیق تر کنید و مجددا شمارش معکوس را از 10 تا 1 ادامه دهید.

4- همچنان خلسه ی خود را عمیق کنید تا آنکه احساس کنید به سطح راحتی از آرامش رسیده اید.

شاید تنها یک بار نیاز به سوار شدن به آسانسور داشته باشید یا شاید چندین بار نیاز به این کار داشته باشید. با تمرین یک خلسه ی عمیق تر، به راحتی و به سرعت حاصل می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 15 آبان 1395 توسط