انقباض، در راه رسیدن به آرامش

Close up of a man doing breath exercises outdoor with the sky in the background

پس از آن که در هنر تنفس مهارت یافتید آماده اید تا روش دیگری از آرام کردن بدن را کشف کنید. یکی از تکنیک های بهتر آرامش، برگرفته از روشی به نام آرامش تدریجی یا آرامش عمیق ماهیچه ای است. این روش بر اساس این مفهوم است که شما از احساس عضلات تان در حالت تنش آگاه نیستید. با انقباض تعمدی عضلات تان می توانید متوجه شوید که انقباض چگونه احساسی دارد و تشخیص دهید کدام عضلات آن انقباض را ایجاد می کنند. این تکنیک بسیار موثر است و ثابت شده که برای کاهش سریع انقباض عضلانی و بالا بردن آرامش ارزشمند است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 13 آبان 1395 توسط