پیوند شریان اپی گاستریک تحتانی به جسم غاری

doctor1

این عمل از ساده ترین روشهای خونرسانی به آلت تناسلی است اما عیب آن نادیده گرفتن فیزیولوژی طبیعی نعوظ به وسیله پیوند مستقیم شریان به اجسام غاری است. اصول این روش مبنی بر ازدیاد جریان خون آلت تناسلی برای تسهیل در نعوظ می باشد. اما این خونرسانی نباید در حدی باشد که باعث نعوظ دائمی شود. بر اساس مطالعات مشخص شده که آستان بحرانی برای خونرسانی به آلت تناسلی مقدار جریان خونی است که بتواند فشار داخل جسم غاری را به 50 میلیمتر جیوه برساند. در این فشار پس از خونرسانی به آلت نعوظ سخت ایجاد نمی شود. ولی با افزایش جزئی در خون وارد شده به آلت، نعوظ سخت ایجاد خواهد شد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 10 آبان 1395 توسط