ضایعات نخاعی و شیوع انزال

human-spinal-column-lumbar

در صورتی که ضایعه نخاعی پایین تر از مهره نهم پشتی باشد شیوع انزال بیشتر خواهد بود. در بعضی از بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی فوقانی در حین تماس جنسی به جای مایع منی ادرار خارج می شود. بیماران مبتلا به ضایعه کام لاعصاب حرکتی فوقانی ممکن است به حالت ارگاسم برسند ولی تعداد کمی از بیماران با ضایعه کامل حرکتی تحتانی مکن است درجاتی از احساس لذت را در حین انزال داشته باشند.

Comarr , Bors معتقدند برای ایجاد ارگاسم سلامت سیسم عصبی خودکار اعضاء و ضمائم تناسلی، همچنین سلامت سیستم عصبی سوماتیک عضلات کف لگن ضروری است. در بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی برای انجام تماس جنسی نعوظ باید برای مدت کافی باقی بماند در غیر این صورت امکان تماس جنسی نخواهد بود. Comarr در بررسی و مصاحبه با 150 بیار که 115 نفر آنها مبتلا به ضایعه نخاعی حرکتی فوقانی و 35 نفر مبتلا به ضایعه نخاعی حرکتی تحتانی بوده اند، گزارش نموده که در کل 82 درصد بیماران دارای نعوظ بودند.

از 115 بیمار با ضایعه عصبی حرکتی فوقانی 75 نفر مبتلا به ضایعه کامل نخاعی بودند. 9 درصد بیماران مبتلا به ضایعه کامل عصب حرکتی فوقانی، نعوظ پسیکوژنیک و 95 درصد نعوظ خود بخودی و 92 درصد به دنبال تحریک آلت تناسلی نعوظ داشته اند. از 42 بیماری که در این گروه سعی در انجام تماس جنسی کرده بودند فقط 24 نفر موفق شدند. در بین بیماران مبتلا به ضایعه ناقص عصب حرکتی فوقانی 48 درصد نعوظ پسیکوژنیک و 93 درصد نعوظ رفلکسی داشته اند.

از 29 بیماری که در این گروه سعی در انجام تماس جنسی کرده بودند 25 نفر موفق شدند. انزال در 25 درصد بیماران این گروه ایجاد شده که در همه همراه با ارگاسم بوده است.

از 35 بیمار مبتلا به ضایعه عصبی حرکتی تحتانی 33 نفر دارای ضایعه کامل نخاعی بودند. 24 درصد بیماران با ضایعه کامل عصب حرکتی تحتانی نعوظ پسیکوژنیک و 12 درصد نعوظ خود بخودی داشته اند. از 21 بیماری که در این گروه سعی در انجام تماس جنسی کرده بودند 7 نفر موفق شدند. انزال در 15 درصد بیماران با ضایعه عصبی حرکتی تحتانی ایجاد شده که در همه همراه ارگاسم بوده است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط