اختلالات جنسی در بیماران پاراپلژیک و کوادری پلژیک

man-receiving-kidney-dialysis

فونکسیون جنسی در بیماران با ضایعه نخاعی بستگی به طول مدت ضایعه، سطح ضایعه و شدت آن دارد. برای درک اختلالات جنسی در این بیماران آگاهی از نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی فونکسیون اعمال جنسی ضروری می باشد. برای انجام اعمال جنسی طبیعی، باید سیستم عصبی مرکزی و محیطی سالم باشند. علاوه بر این عوامل نورواندوکرینی هم در انجام طبیعی اعمال جنسی دخالت دارند.

رشته های عصبی مسئول نعوظ از شبکه لگنی جدا می شوند. این اعصاب شامل رشته های پاراسمپاتیک می باشند که به پروستات اجسام غاری و عضلات دتروزور عصب می دهند.

اعصاب سمپاتیک از قسمت تراکولومبار جدا شده به سمینال وزیکول، وازدفران، پیشابراه خلفی و عروق آلت تناسلی عصب می دهند. اعصاب سوماتیک هم از نخاع در ناحیه
S4-S2 جدا شده که تشکیل عصب شرمی را می دهند.

اعصاب حرکتی عصب شرمی به عضلات بولبوکاورنوس وایسیکوکاورنوس، اسفنگتر مخطط و عضلات سطحی و عمقی پرینه عصب می دهند. اعصاب حسی شرمی هم حس ناحیه پیشابراه قدامی، کلاهک و پوست آلت تناسلی را به مراکز بالاتر منتقل می کنند.

مکانیسم دقیق نعوظ هنوز مشخص نشده ولی به هر حال ادعا شده که عضلات صاف جدار سینوزوئیدها و شریانچه ها تحت تاثیر سیستم پاراسمپاتیک و رشته های کوتاه آدرنژیک با اتساع و انقباض باعث نعوظ و برگشت از نعوظ می شوند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط