متداول ترین بیماری مردان- واریکوسل

man1

در اکثر بیماران با واریکوسل عمل سلول های لیدیک و سطح خونی تستوسترون در حد طبیعی می باشد. Comhaine گزارش کرده که سطح تستوسترون در بیماران با واریکوسل و ناتوانی جنسی در مقایسه با مردان با واریکوسل و توانایی جنسی، کمتر می باشد. جالب توجه اینکه ناتوانی جنسی این بیماران به دنبال عمل جراحی یا تجویز اندروژن بهبود یافته است.

باید توجه داشت که واریکوسل و ناتوانی جنسی یافته های شایعی می باشند بنابراین وجود واریکوسل در یک بیمار با ناتوانی جنسی به تنهایی دلیلی بر واریکوسلکتومی نمی باشد.

در صورتی که سطح تستوسترون در این بیماران پایین باشد، باید دقیقا جهت رد بیماریهای دیگر بررسی شوند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آبان 1395 توسط