مسیر شریان شرمی داخلی

 

 

 

doctor-phone-630

شریان شرمی داخلی شاخه ای از شریان ایلیاک داخلی است که پس از عبور در جهت خارج و پایین از حفره لگن خارج و به ناحیه سرین وارد می شود.

در ناحیه سرین خار ایسکیال را دور زده و وارد حفره ایسکیورکتال می گردد. در این ناحیه وارد کانال شرمی شده که روی سطح داخلی عضله سدادی داخلی قرار دارد. سپس با عبور به سمت پایین و داخل از دیافراگم اروژنیتال خارج شده و به شاخه های انتهای خود تقسیم می شود.

اختلالات شریانی:

اختلالات شریانی شامل دو دسته می باشند:

1- اختلالات شرائین آئورت و ایلیاک

2- اختلالات شریان شرمی داخلی

بیماریهای شرائین آئورت و ایلیاک که شامل انسداد آئورت و یا انسدد شریان ایلیاک و سندرم دزدی خون لگنی هستند. بیماریهای شریان شرمی داخلی شامل اتروم، تنگی و هیپوپلازی شریان می باشند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط