روش Rigiscan در بررسی نعوظ شبانه

doctor22

در آزمایش نعوظ شبانه تغییرات اندازه محیط آلت ثبت می شود.

بر اساس مطالعات Bradly , Krane در سال 1986 مشخص شد که برسی شدت اتساع بدون اندازه گیری شدت سفتی ارزش زیادی ندارد زیرا برای تماس جنسی شدت سفتی از شدت اتساع آلت تناسلی مهمتر است. امروزه دستگاههای کوچک کامپیوتری و قابل حمل Rigiscan ساخته شده است که بیمار می تواند در منزل از آن جهت ثبت شدت اتساع و سفتی شبانه آلت تناسلی استفاده نماید. توسط این روش می تون عدم تطابق بین اتساع و سفتی آلت تناسلی را مشخص نمود. Rigiscan فعلا بهترین وسیله جهت تمایز ضایعات عضوی از پسیکوژنیک است.

بیمار شماره 1:

تعداد نعوظ در طول خواب: 4

هماهنگی نعوظ با سفتی: همزمان

شروع نعوظ: ساعت دوم پس از شروع ارزیابی

طول مدت نعوظ: حدود 30 دقیقه

تغییرات محیط آلت در قاعده: 5 سانتیمتر

تغییرات محیط آلت در نوک: 3-5/2 سانتیمتر

درصد سفتی آلت در نوک: حدود 60%

درصد سفتی آلت در قاعده: حدود 80-60%

تفسیر:

این بیمار با شکایت ناتوانی جنسی مراجعه کرده است. تعداد نعوظ در طول خواب طبیعی است. سفتی آلت همزمان با تغییرات محیط آلت وجود دارد. طول مدت نعوظ طبیعی می باشد تغییرات محیط آلت در پایه و نوک طبیعی است و سفتی آلت در نوک و پایه یک میزان و در حد طبیعی می باشد. لذا این طبیعی است و تشخیص بیماری ناتوانی جنسی پسیکوژنیک می باشد.

بیمار شماره 2:

تعداد نعوظ در طول خواب: 4

هماهنگی نعوظ با سفتی: هماهنگ

شروع نعوظ: ساعت دوم پس از شروع کار دستگاه

طول مدت نعوظ: 20-25 دقیقه

تغییرات محیط آلت در قاعده: 5-3 سانتیمتر

تغییرات محیط آلت در نوک: 5/2-2 سانتیمتر

درصد سفتی آلت در نوک: 80-75%

درصد سفتی آلت در قاعده: 40-30%

تفسیر:

این بیمار دارای تعداد نعوظ طبیعی در طول خواب بوده و تغییرات محیط آلت در قاعده و نوک در حد طبیعی می باشد. ولی تغییرات سفتی آلت در قاعده و نوک تفاوت فاحشی دارد لذا این منحنی نمایانگر ناهماهنگی سفتی در قاعده و نوک آلت است. این بیمار در زمان نزدیکی دچار مشکل می شود و تشخیص آن ناتوانی عضوی می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط