بررسی نعوظ شبانه

_76055361_482566485

بر اساس مطالعات انجام شده روی مردان با ناتوانی جنسی و مردان سالم مشخص شه که ثبت نعوظ شبانه یک آزمایش مستقیم برای بررسی ظرفیت فیزیولوژیک نعوظ می باشد.

کاهش یا عدم نعوظ شبانه بسته به سن بیمار دلیل ضایعات عضوی بوده باید با بررسیهای دقیق تر علت ضایعه عضوی را مشخص نمود. آزمایش نعوظ شبانه به مدت 3 روز انجام شده و شامل مراحل زیر می باشد:

1- علاوه بر شدت نعوظ شبانه، فعالیت امواج مغزی، حرکات چشم ها، تنفس، ریتم قلب و فعالیت عضلات مخطط برای اطمینان از عدم اختلال در خواب و بررسی مدت زمان REM ثبت می شوند.

2- تغییرات ایجاد شده در قطر آلت باید هم در قاعده و هم در نوک آلت ثبت شود چون اتساع هر دو منطقه برای تماس جنسی لازم می باشد.

3- مقایسه ای بین تخمین بیمار و مشاهدات تکنسین از حداکثر نعوظ شبانه انجام می گیرد.

4- در حین حداکثر نعوظ شبانه از آلت تناسلی عکس گرفته می شود هدف از عکس مشاهده نقص های ساختمانی و تایید شدت نعوظ بیمار می باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط