نوروفیزیولوژی و ارتباط آن با ارگاسم

newtopdoc-994x506

مناطقی از قشر مغز که در ارتباط با ارگاسم می باشند در حیوانات مطالعه شده اند. معلوم شده این مناطق از نظر تشریحی در سیستم عصبی مرکزی نزدیک به محلهای مربوط به نعوظ قرار دارند. خارج شدن مایع انزال هم تحت تاثیر امواج تحریکی و هم مهاری از قشر مغز قرار دارد.

در موش به دنبال تحریک رشته های مایع منی وارد پیشابراه می شود. در میمونها هم با تحریک تالاموس قدامی یا هسته Loci bordering داخل منطقه و در طول مسیر اسپینوتالامیک می توان باعث انزال با اسپرم متحرک شد.

در این حالت انزال همراه با نعوظ نمی باشد. همچنین در میمونها با تحریک ناحیه Prepotic که شامل رشته های متعددی از Median Forbrain Bundle می باشد توانسته اند انزال ایجاد نمایند. مطالعات فارموکولوژیکی در سگ و موش نشان داده است که انزال تحت تاثیر سیستم دوپامینرژیک مغزی می باشد و سطح دوپامین در هیپوتالاموس قدامی در ارتباط مستقیم با انزال می باشد. مناطقی که در ارتباط با  احساس لذت جنسی هستند شناخته نشده اند ولی احتمالا در ارتباط نزدیک با مناطق مربوط به انزال می باشند. تحریک هسته های مشخص در تالاموس و مسیر اسپینوتالامیک باعث احساس لذت جنسی بدون انزال شده است.

طبق بررسی محققین معلوم شده که بین جریان ایجاد میل جنسی و به وجود آمدن انزال تفاوتهای فیزیولوژیک وجود دارد و مکانیسم ایجاد هر کدام مستقل از دیگری می باشد.

Jones & Wegner در سال 1959 ادعا نموده اند که اعصاب پاراسمپاتیک منطقه (خاجی) نخاع در مراحل ایجاد میل جنسی، مرحله تحریک و مرحله اولیه سکون نقش مهمی دارند.

اعصاب سمپاتیک هم در مراحل انتهایی سکون، ارگاسم و برگشت نقش غالب را به عهده دارند. بعد از مرحله ارگاسم فعالیت اعصاب سمپاتیک به تدریج کاهش یافته مجددا پاراسمپاتیک غالب می شود.

تحریک سیستم تراکولومبار در حیوانات باعث انقباض وازدفران و وزیکول سمینال و بالنتیجه باعث ورود مایع منی به مجرای پیشابراه می شود.

در حل دو شاخه شدن آئورت شبکه هیپوگاستریک فوقانی قرار دارد. رشته های پیش عقده ای این شبکه پس از عبور از طرفین رکتوم به رشته های پاراسمپاتیک شبکه هیپوگاستریک تحتانی متصل می شوند. طبق مطالعات هیستوشیمیایی مشخص شده که هم رشته های آدرنرژیک و هم کلینرژیک در وازدفران، اپی دیدیم و وزیکول سمینال وجود دارند ولی گیرنده های آدرنرژیکی فراوان تر هستند. بر طبق مطالعات مشخص شده که تحریک سیستم کلینرژیک باعث انقباضات ضعیف در وازدفران و وزیکول سمینال می شود با خارج کردن زنجیره سمپاتیک زیر دیافراگمی در گربه ورود مایع منی به پیبشابراه مختل می گردد. سمپاتکتومی دو طرفه در سطح دومین مهره کمری در 40% موارد باعث اختلال انزال می شود. اگر سمپاتکتومی در سطوح بالاتر انجام گیرد در 100% موارد انزال صورت نمی گیرد. انزال تحت کنترل سیستم عصبی سمپاتیک و سوماتیک است. اعصاب سمپاتیک به عضلات صاف پیشابراه و گردن مثانه و اعصاب سوماتیک به عضلات  ایسکیو و بولبوکاورنوس عصب می دهند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آبان 1395 توسط