دانسته هایی در باره مکانیسم نعوظ

man-057

در سال 1952 conti بر اساس مطالعه روی جسد انسان پیشنهاد نمود که نعوظ به وسیله تغییر در دریچه های در مسیر شریان به ورید ایجاد می شود. انقباض یا اتساع در این دریچه ها باعث کنترل جریان خون از شریانها به وریدها و ایجاد نعوظ یا تخلیه آلت می گردد.

این نظریه جدیدا توسط Tckerrkoff Newman رد شد. آنها نتوانستند این دریچه ها را در نوزادان پیدا کنند و گفته شده دریچه ها که conti گزارش نموده لزیون های اترواسکلروتیک می باشد. به وسیله ثابت کردن آلت در حال نعوظ در حیوانات (سگ و میمون) تغییرات حاصله قابل بررسی هستند. در این حیوانات دیده شده که در حال نعوظ شبکه شریانی و سینوزوئیدها متسع می باشند در حالی که وریدهای زیر تونیکا و امیسری بسته هستند. در حالت تخلیه یا فلاسدی انقباض سینوزوئیدها و شریانها ایجاد می شود ولی وریدها باز هستند. بررسیهای هیستولوژیک و مطالعات میکروسکوپیک با اسکن الکترونی مشخص نموده که آلت تناسلی انسان در حالت شل شبیه به حالت شل آلت تناسلی در حیوانات می باشد. بر اساس این مطالعه و مشاهده نعوظ ایجاد شده توسط پاپاورین معلوم شده که کلید اصلی در نعوظ عضلات صاف جدار شبکه شریانچه ها هستند. تونوسیته داخلی در عضلات صاف و احتمالا تحریک آدرنرژیک باعث انقباض عضلات صاف و حالت شلی آلت می شود. این مقاومت در جدار عروق باعث انقباض کامل شریانچه ها و شبکه شریانی شده پس مقدار خون کمی وارد سینوزوئیدها می شود. اما به دنبال شل شدن عضلات صاف به علت واسطه های عصبی یا تزریق پاپاورین ظرفیت حفرات سینوزوئیدالی و شاخه های شریانی زیاد شده، مقاومت در مسیر جریان خون کاهش یافته و سپس مقدار زیادی خون وارد سینوس ها می شود. به دنبال تجمع خون در سیستم سینوزوئیدال سریعا طول و قطر آلت تناسلی زیاد می گردد تا به ظرفیت نهایی تونیکا آلبوژینه برسد. در این حالت فشار دیواره حفرات سینوس روی هم و همچنین روی تونیکا آلبوژینه باعث کاهش جریان خون در سیستم وریدی زیر تونیکا و وریدهای Emissary می شود. به دنبال کاهش عبور خون از وریدها نعوظ کامل ایجاد می گردد.

چون در حین نعوظ جریان خون وارد شده به آلت از شریان پودندال داخلی افزایش می یابد، دیگر نیازی به وجود شنت های وریدی شریانی جهت نگهداری خون زیاد در آلت تناسلی نمی باشد. پس فرضیه وجود دریچه ها چنانچه صحیح هم باشد، برای انجام نعوظ لازم نیست. بنابراین انقباض و اتساع عضلات صاف جدار شریانچه ها مسئول مسئول مکانیسم کنترل نعوظ می باشند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آبان 1395 توسط