تغییرات همودینامیکی در حین نعوظ

a91ae1

مطالعات اولیه جریان خون آلت تناسلی ابتدا توسط Newman با انفوزیون در اجساد و سپس با مطالعه توسط Wagner در داوطلبین در حین تحریک جنسی از راه دیدن انجام شد. اگرچه ازدیاد جریان خون شریانی مشخص شد ولی نقش سیستم وریدی در نعوظ مشخص نبود، تا اینکه با مطالعه تحریک الکتریکی در سگ و میمون و در انسان توسط تزریق پاپاورین نقش شریانها، وریدها و سینوزوئیدها در نعوظ مشخص گردید.

با مطالعه الکتریکی عصب غاری و پودندال مشخص شد که برای نعوظ کامل نیاز به هر دو عصب سوماتیک و خودکار است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آبان 1395 توسط