آیا آتش افروزها مبتلا به اسکیزوفرنی هستند؟

 

7576cb17688a875db20ddb4e31250b24

آتش افروزها چطور افرادی هستند؟ آیا مبتلا به اسکیزوفرنی هستند؟دو پژوهشی از دانمارک در سال 2005 مشخص کردند که آتش افروزی در نوجوانان نه با سابقه ی بستری شدن در بیمارستان ارتباط داشت و نه پیش بینی کننده ی اسکیزوفرنی بود.
اگر چه در پژوهش دیگری گزارش شد که 10 درصد آتش افروزهای خشن و بزرگسال اسکیزوفرنی یا یک اختلال هذیانی دارند.

اگر چه همانند قبل در مورد متجاوزین جنسی به نظر می رسد تعداد افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در بین آتش افروزها بیشتر باشد اما در واقعیت تعداد بسیار کمی از این بیماران آتش افروز می شوند.

ارسال شده در 30 مهر 1395 توسط