داروهای ضد روان پریشی مرسوم و غیرمرسوم

slide_45

 

این دسته داروها یک طبقه از آنتاگونیست های گیرنده های D2 دوپامین هستند. آن ها اولین ضد روان پریشی ها (یا ضد جنون ها یا داروهای آرام بخش) کشف شده هستند که اثرات درمانی مناسب و میزان زیادی از عوارض جانبی ناخواسته دارند. به طور کلی مقدار داروی تجویز شده در نوجوانان بیشتر از کودکان و هم چنین در مرحله ی فعال بیماری نسبت به مرحله ی باقیمانده بالاتر می باشد

داروهای نسل اول یا ضد روان پریشی مرسوم :

این دسته داروها یک طبقه از آنتاگونیست های گیرنده های D2 دوپامین هستند. آن ها اولین ضد روان پریشی ها (یا ضد جنون ها یا داروهای آرام بخش) کشف شده هستند که اثرات درمانی مناسب و میزان زیادی از عوارض جانبی ناخواسته دارند. به طور کلی مقدار داروی تجویز شده در نوجوانان بیشتر از کودکان و هم چنین در مرحله ی فعال بیماری نسبت به مرحله ی باقیمانده بالاتر می باشد

داروهای نسل دوم و سوم ضد روان پریشی های غیر مرسوم :

این داروها که نسبت به داروهای نسل اول جدیدتر هستند ارتباط کمتری با گیرنده های D2 و نزدیکی بیشتری با سایر انتقال دهنده های عصبی دارند و به همین دلیل عوارض جانبی متفاوتی دارند.

ارسال شده در 28 مهر 1395 توسط